Ubezpiecznie komunikacyjne

 

 • Obowiązkowe ubezpiecznie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

  Ubezpieczenie OC chroni ubezpieczonego przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych przez kierującego pojazdem innym osobom (osobom trzecim) np. innym uczestnikom ruchu drogowego

 • Ubezpieczenie pojazdów lądowych AutoCasco (AC)

  Ubezpieczaniem AC objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub wyposażenia dodatkowego pojazdu

 • Ubezpieczenie pomocy podczas podróży (ASSISTANCE)

  Ubezpieczenie ASSISTANCE obejmuje wypadek, kradzież pojazdu, awarie pojazdu

 • Ubezpieczenie szyb

  Ubezpieczenie szyb obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb ubezpieczonego pojazdu, koniecznej, z powodu ich uszkodzenie lub zniszczenia

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego 

  Przedmiotem ubezpieczenie są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć