Ubezpieczenia majątkowe

 

> Domy i lokale mieszkalne:

  • Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku
  • Dewastacji oraz od odpowiedzialności cywilnej i NNW
  • Od ognia i innych zdarzeń losowych i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

> Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

> Ubezpieczenie firm:

  • Kompleksowa ochrona majątku od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych, a także ubezpieczenie straty finansowej

> Wyjazdy zagraniczne, turystyczne oraz do pracy

> Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym

> Gwarancje ubezpieczeniowe:

  • Zapłaty wadium
  • Należytego wykonania umowy
  • Usunięcia wad i usterek
  • Zwrotu zaliczki